ALGEMENE VOORWAARDEN EASY SELF STORAGE B.V., GEVESTIGD TE (5922 XC) VENLO AAN DE FORT SINT MICHIEL­STRAAT 23, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 77748131

 

Artikel 1  Definities en toepasselijke voorwaarden

  • In deze Algemene Voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) van Easy Self Storage B.V. (hierna: “Easy Self Storage”) gelden de volgende definities:
  1. Consument: de Huurder, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die van Easy Self Storage een aanbieding ontvangt of met Easy Self Storage een Huurovereenkomst sluit;
  2. Directe Schade: zaakschade aan door Huurder in het Gehuurde opgeslagen roerende zaken;
  3. Gehuurde: de door Huurder op grond van de Overeenkomst van Easy Self Storage gehuurde opslagruimte;
  4. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Easy Self Storage aanbiedingen ontvangt of met Easy Self Storage (een) Overeenkomst(en) sluit.
  5. Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals onder meer gevolgschade, geleden verlies, gederfde of te derven inkomsten, hogere productiekosten, winstderving, letselschade, schade aan dieren, immateriële schade (“smartengeld”), schade als gevolg van hogere productiekosten, gemiste besparingen, milieuschade, verminderde goodwill, schade door bedrijfs­stag­natie, schade als gevolg van schadeaanspraken van derden jegens de

 

Huurder, schade als gevolg van verminking, vernietiging, verlies of niet (meer) toegankelijk zijn van gegevens, data of documenten, rente alsmede kosten ter voorkoming, beperking of vaststelling van schade en/of ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

  1. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Easy Self Storage en de Huurder met betrekking tot huur en verhuur van (een) opslagunit(s)/opslagruimte(n) alsmede alle wijzigingen en aanvullingen daarop en alle rechtshandelingen ter uitvoering van de Huurovereenkomst.

1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden deze Voorwaarden voor alle aanbiedingen van Easy Self Storage en voor alle met Easy Self Storage gesloten Overeenkomsten.

 

Artikel 2  Aanbieding; totstandkoming en inhoud Overeenkomst, Huurprijs, indexering

2.1. Tenzij de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een aanbieding van Easy Self Storage geheel vrijblijvend en komt een Overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging door Easy Self Storage (waaronder begrepen een bevestiging per e-mail), of indien Easy Self Storage uitvoering aan een Overeenkomst geeft. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de Huurder, heeft Easy Self Storage het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na  ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2. Alle door Easy Self Storage genoemde huurprijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere verplichtingen/heffingen en belastingen.

2.3. De met Huurder overeengekomen huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd met het CBS-indexcijfer dienstenprijzen, overige diensten, reeks 2015=100.

 

 

 

Artikel 3  Betalingen

3.1. De betaling van door de Huurder verschuldigde huur zal telkens bij vooruitbetaling dienen te geschieden vóór of uiterlijk op de eerste dag van elke nieuwe maand.

3.2. De betaling van facturen van Easy Self Storage die betrekking hebben op iets anders dan huur, zal dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk/per e-mail anders is overeengekomen.
3.3. De betaling zal – tenzij door Easy Self Storage anders aangegeven – dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door Easy Self Storage aangehouden bankrekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.

3.4. De Huurder kan zich jegens Easy Self Storage niet beroepen op verrekening of opschorting. Deze bepaling is niet van toepassing op de Consument indien de Consument voldoet aan de voor verrekening of opschorting in de wet gestelde vereisten.

3.5. Na het verstrijken van de in leden 1 of 2 genoemde termijn, is de desbetreffende huurtermijn/het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Huurder is vanaf dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

3.6. Na het verstrijken van de in leden 1 en 2 genoemde termijn is Easy Self Storage gerechtigd de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de Huurder in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Consumenten zijn vanaf de dag van verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd.

3.7. Door de Huurder gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervol­gens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.8. Indien de Huurder in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is de Huurder gehouden alle door Easy Self Storage gemaakte buitengerech­telijke kosten (conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten), proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten alsmede eventuele kosten van een faillissementsaanvraag.

3.9. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.5, is de Huurder in geval van een faillissement(saanvraag), (aanvraag tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Huurder, (aanvraag tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestel­ling van de Huurder, zonder dat een ingebrekestel­ling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de Huurder niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met Easy Self Storage gesloten Overeen­komsten nakomt.

3.10. In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft Easy Self Storage ook het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de Overeenkomst op te schor­ten, ofwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbin­den, onverminderd het recht van Easy Self Storage tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

 

Artikel 4  Bestemming en gebruik van het Gehuurde

4.1. Het Gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als opslagruimte.

 

 

4.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Self Storage is het Huurder niet toegestaan een andere bestemming aan de Gehuurde ruimte te geven.
4.3. Huurder zal het Gehuurde als een goed huurder en overeenkomstig de bestemming gebruiken en onderhouden en is verplicht het Gehuurde te allen tijde goed afgesloten en schoon te houden en alle afval te verwijderen.
4.4. Ten aanzien van het gebruik van het Gehuurde, dient Huurder zich tevens te houden aan de richtlijnen en aanwijzingen verstrekt door of namens Easy Self Storage.
4.5. Het is Huurder verboden:
• het Gehuurde te gebruiken op een wijze die in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder onder meer begrepen (maar niet beperkt tot) het opslaan van wapens, explosieven, soft- of harddrugs, smokkelwaar, gestolen of geheelde goederen, illegaal ingevoerde zaken;
• in of vanuit het Gehuurde zaken te verkopen en/of te verhuren en/of diensten te verlenen, dan wel anderszins commerciële activiteiten te ontplooien;
• het Gehuurde als werkplaats te gebruiken.
• zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Self Storage, zaken in, aan of op het Gehuurde aan te brengen;
4.6. Het is Huurder verder verboden in of rondom het Gehuurde de navolgende zaken op te slaan:
• Afvalstoffen, waaronder ook dierlijke en gevaarlijke afvalstoffen;
• Levende dieren of aan bederf onderhevige zaken;
• Asbest en/of blauwleer;
• (kunst)mest;
• gasflessen en/of accu’s;
• vuurwerk;
• gevaarlijke stoffen en preparaten zoals ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier); sprays en (vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen, propaan en butaan alsmede vuurwerk;
• oxiderende stoffen en preparaten zoals waterstof- en andere peroxiden, chloriden, sterke salpeter- en perichloorzuren;
• ontvlambare stoffen en preparaten zoals petroleum, benzine, brandalcohol of methanol, terpentine, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contact- en neopreenlijn;
• (zeer) giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden;
• schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, houtbeschermingsproducten, afbijtproducten voor verf;
• bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven- en wc-reinigers;
• irriterende stoffen en preparaten;
• kankerverwekkende stoffen en preparaten;
• voor de gezondheid giftige stoffen en preparaten;
• milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s;
• pesticiden en zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper;
• bestrijdingsmiddelen;
4.7. Handelen in strijd met het bepaalde in dit artikel geldt als een aan Huurder toerekenbare tekortkoming en is voor Easy Self Storage voldoende grond de Overeenkomst met Huurder op te mogen zeggen dan wel te (laten) ontbinden.
4.8. Het is de Huurder toegestaan het Gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden onder te verhuren, weder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken of medegebruiken tenzij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Easy Self Storage.

Artikel 5  Einde van de Overeenkomst

5.1. Bij het einde van de Overeenkomst is Huurder verplicht het Gehuurde in de oorspronkelijke staat, geheel ontruimd en vrij van gebruiksrechten en schoon aan Easy Self Storage op te leveren.

5.2. Alle zaken die Huurder na beëindiging van de Overeenkomst in het Gehuurde zal achterlaten, zullen geacht worden door hem aan Easy Self Storage te zijn afgestaan, zulks onverminderd het recht van Easy Self Storage deze zaken op kosten van de klant te (laten) verwijderen.

 

Artikel 6  Mededelingen, verhuizingen

6.1. Vanaf ingangsdatum van de Overeenkomst worden alle mededelingen van Easy Self Storage aan Huurder in verband met de uitvoering van de Overeenkomst gericht aan het adres van Huurder. Huurder is verplicht Easy Self Storage schriftelijk op de hoogte te houden van eventuele adreswijzigingen en/of verhuizingen.
6.2. Zolang een wijziging in de adresgegevens Easy Self Storage niet heeft bereikt, zal Easy Self Storage iedere mededeling of rechtshandeling rechtsgeldig aan het in de Overeenkomst opgenomen adres kunnen (blijven) doen. Dit geldt ook voor het (laten) uitbrengen van exploten.

 

Artikel 7  Aansprakelijkheid voor Directe en Indirecte Schade

7.1. Voor alle Directe Schade van de Huurder, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, veroor­zaakt door een aan Easy Self Storage toere­kenbaar tekortkomen in de nako­ming van de Overeenkomst, is de aan­sprakelijkheid van Easy Self Storage, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot maximaal drie (3) maal de bedongen huurprijs per maand.

7.2. Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, is Easy Self Storage, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.

7.3. Indien de rechter mocht oordelen dat Easy Self Storage geen beroep toekomt op de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals vermeld in leden 1 en 2 van dit artikel, is de totale aansprakelijkheid van Easy Self Storage voor Directe en Indirecte Schade beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Easy Self Storage voor het voorval in kwestie wordt uitgekeerd (vermeerderd met het eigen risico) en, bij gebreke van een aansprakelijkheidsverzekering of bij gebreke van dekking onder de polis van de aansprakelijkheidsverzekering, in elk geval tot maximaal een bedrag van € 5.000,00.

7.4. Tenzij de nakoming door Easy Self Storage blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Easy Self Storage wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst in alle gevallen alleen indien de Huurder Easy Self Storage onverwijld en deugdelijk schriftelijk/per e-mail in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Easy Self Storage ook ná die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

7.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Huurder de tekortkoming binnen bekwame tijd schriftelijk/per e-mail bij Easy Self Storage meldt.

7.6. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Easy Self Storage vervalt door het enkele verloop van 24 (vierentwintig) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Huurder vóór het ver

 

 

strijken van die termijn een rechtsvordering tot

vergoeding van de schade heeft ingesteld.

7.7. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Easy Self Storage laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze Voorwaarden onverlet.

 

Artikel 8  Niet toerekenbaar tekortschieten (”overmacht”)

8.1. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Easy Self Storage, kan Easy Self Storage onder meer niet worden toegere­kend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van Easy Self Storage of buiten de risico­sfeer van Easy Self Storage vallen. Oorza­ken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oor­log, oorlogs­gevaar, burgeroorlog, terrorisme, epidemieën, pandemieën, excessieve prijsstijgingen, oproer, molest, brand, blikseminslag, water­schade, overstroming, werkstaking, be­drijfsbezet­ting, staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, over­heid­smaatre­gelen, defecten aan machines of computers, computervirussen, onbereikbaarheid of beschadiging van (al dan niet extern) opgeslagen gegevens of bestanden, storingen in de levering van gas, water en elektrici­teit, storingen in computernetwerk, toegang tot het Gehuurde, datanetwerken, telecommunicatiefaciliteiten of internet, vervoers- en verkeersproblemen, uitzonderlijke of extreme weersomstandigheden alsmede de stagna­tie c.q. onderbre­king van leveringen van toeleveranciers van wie Easy Self Storage materialen of onderdelen voor de uitvoering van de Over­een­komst moet betrekken.

8.2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Huurder is Easy Self Storage bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 9  Wijziging voorwaarden

9.1. Deze Voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van Easy Self Storage aan de Huurder worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen dertig dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

9.2. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de Voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

 

Artikel 10  Verjaring

Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald en tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten, verjaren vorderingsrechten van de Huurder uiterlijk na één jaar na het ontstaan daarvan.

 

Artikel 11  Overeenkomsten met Consumenten

Indien de Huurder een Consument is, gelden de bepalingen van deze Voorwaarden niet voor zover zij binnen het bereik vallen van artikel 6:236 BW.

 

Artikel 12  Verwerking persoonsgegevens

12.1. Persoonsgegevens van (de vertegenwoordiger van) Huurder worden door Easy Self Storage  en/of haar groepsvennootschappen verwerkt voor de navolgende doeleinden: het uitvoeren van de Overeenkomst, het (plannen van) onderhoud, het doen van bezichtigingen en overnames, het doen

van betalingen en het innen van vorderingen waaronder het in handen stellen aan derden daarvan, het behandelen van geschillen, vragen, of onderzoeken, waaronder juridische procedures, het doen uitoefenen van controle, activiteiten van intern beheer, alsmede de uitvoering of toepassing van een wet. Voor deze doeleinden worden de persoonsgegevens door Easy Self Storage indien nodig verstrekt aan derden zoals de bank ten behoeve van betalingsdoeleinden, onderhoudsbedrijven die planmatig of naar aanleiding van een klacht onderhoud plegen (en waaraan naam en contactgegevens zoals telefoonnummer, emailadres en informatie over de klacht kan worden doorgegeven), kandidaat-huurders voor bezichtigingen en overnames (deze kunnen naam, telefoonnummer en e-mailadres ontvangen om een afspraak in te plannen), incassobureaus, deurwaarders, advocaten en gerechtelijke instanties in het kader van een betalingsachterstand of geschil, de belastingdienst en andere bevoegde autoriteiten, alsmede dienstverleners zoals IT-leveranciers, accountants en auditors en advocaten.

12.2. Huurder heeft het recht Easy Self Storage te verzoeken inzage te verlenen in hun desbetreffende persoonsgegevens en/of Easy Self Storage te verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Artikel 13  Toepasselijk recht en geschillen

 

13.1. Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Easy Self Storage is Neder­lands Recht van toepassing.

 13.2. Ten aanzien van geschillen die tussen Easy Self Storage en de Huurder mochten ontstaan is uitsluitend de in de vestigingsplaats van Easy Self Storage bevoegde rechter bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.