HUUROVEREENKOMST OPSLAGRUIMTE

ONDERGETEKENDEN:

 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EASY SELF STORAGE B.V.,

gevestigd te 5922 XC Venlo, aan de Fort Sint Michielstraat 23, hierna te noemen: ‘verhuurder’;

 

EN

 

 Naam                            : .……………………………………………………………………………………………….

Geboortedatum              : .……………………………………………………………………………………………….

Legitimatie*                   : .……………………………………………………………………………………………….

Handelsregister**           : .……………………………………………………………………………………………….

Adres                            : …………………………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats    : …………………………………………………………………………………………..……

Telefoonnummer             : .……………………………………………………………………………………………….

E-mailadres                    : .……………………………………………………………………………………………….

        hierna te noemen: ‘huurder’

(*)  voor particulieren: kopie ID-kaart/rijbewijs/paspoort bijvoegen

(**) voor bedrijven: kopie uittreksel handelsregister bijvoegen

 

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

 

Object, bestemming, gebruik

1.1        Verhuurder verhuurt aan huurder – en huurder huurt van verhuurder – opslagruimte, bestaande uit:

● aantal self storage unit(s)             : …..

● nummer(s) self storage units        : …..

● oppervlakte self storage unit(s)     : ….. m²

● inhoud self storage unit(s)            : ….. m³

in een gedeelte van de door verhuurder daartoe beschikbaar gestelde pand aan de Fort Sint Michielstraat 23 te Venlo, hierna: ‘het gehuurde’.

         

 


1.2    
Indien blijkt dat de in artikel 1.1 genoemde oppervlakte en/of inhoud niet juist zijn, komen verhuurder en huurder overeen dat een verschil met de daadwerkelijk grootte (onder-dan wel overmaat) geen verschil zal hebben voor de huurprijs.   

1.3     Huurder zal het gehuurde uitsluitend gebruiken voor de opslag van roerende zaken.

1.4     Huurder dient het gehuurde – gedurende de gehele duur van de overeenkomst – als een goed huurder en uitsluitend zelf te gebruiken.

1.5     Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, is het huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan:

a.    het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan of rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen;

b.    de toegangscodes die toegang geven tot het pand en tot de opslagunit(s) aan derden te verstrekken;

c.    in het gehuurde/aan de opslagunit(s) reclame- of andere aanduidingen aan te brengen;

d.    het gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging kan optreden of schade aan het gehuurde of schade aan zaken van verhuurder of derden kan ontstaan;

e.    aan verhuurder en andere gebruikers van het pand overlast of hinder te veroorzaken;

f.     het gehuurde te gebruiken voor fabricage-, onderhouds-, poets-, montage-, of
reparatiewerkzaamheden;

g.    aan, op of in het gehuurde en al wat daartoe behoort iets te veranderen, gaten te boren of voorwerpen aan de vloer, muren, plafond of de opslagunit(s) te verankeren;

h.    in de opslagruimte of in, op, of in de direct omgeving van het gehuurde aan bederf onderhevige zaken, milieugevaarlijke zaken, waaronder stankverspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare zaken, ontvlambare, toxische stoffen, levende
have, gas(flessen), diesel-, olie- of benzine(reservoirs), te bewaren of op te slaan of olie te verversen;

i.     elektrische toestellen aan te sluiten of te gebruiken;

j.     in het pand/het gehuurde open vuur te gebruiken;

k.    in het pand te roken;

l.     in het pand afval achter te laten;

m.   in het pand commerciële activiteiten te ontplooien, van welke aard dan ook;

n.    het gehuurde te gebruiken of te doen voorstellen als woon- of vestigingsadres;


o.    in het gehuurde zaken op te slaan waarvan het bezit en/of gebruik in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving (zoals wapens, explosieven, hard- of softdrugs, smokkelwaar, gestolen of geheelde goederen en/of illegaal ingevoerde goederen); bij overtreding van dit verbod zal verhuurder de politie inschakelen;

p.    buiten de gehuurde opslagunit(s) zaken te stallen of op te slaan.

 

1.6     Het gehuurde wordt bij de aanvang van de overeenkomst in goede staat, zonder zichtbare beschadigingen, leeg en bezemschoon aan huurder ter beschikking gesteld. Eventuele klachten van huurder dienen uiterlijk binnen drie (3) werkdagen schriftelijk bij verhuurder te worden gemeld, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het gehuurde in goede staat, zonder zichtbare gebreken, leeg en bezemschoon aan huurder ter beschikking is gesteld.

1.7     Het staat verhuurder vrij om een andere dan in eerste instantie ter beschikking gestelde opslagruimte aan huurder ter beschikking te stellen zonder dat huurder enig recht op korting op de overeengekomen huurprijs kan doen gelden.

 

Duur, verlenging en opzegging

        2.1     Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van:

[..] aantal maanden* : ….. ingaande op …………….. en eindigend op ……………….

[..] onbepaalde tijd*

(*) invullen wat van toepassing is

2.2     In geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd loopt de overeenkomst na het verstrijken van de in 2.1 genoemde periode voor onbepaalde tijd door.

2.3     Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. 2.4      Huurder en verhuurder kunnen in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd na het verstrijken van de in 2.1 bedoelde huurperiode alsmede bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd de overeenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

 

Betalingsverplichting, betaalperiode

3.1     De betalingsverplichting van huurder bestaat uit:

● de huurprijs           : € ……….

● de omzetbelasting   : € ……….

                    Totaal : € ……….

Aan particulieren zal geen omzetbelasting in rekening worden gebracht.

        3.2     De huurprijs is maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft.

        3.3     De huurprijs zal jaarlijks worden geïndexeerd conform het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.

 

 

 

Betaling

4.1     De betaling van de huurprijs zal uiterlijk op de vervaldata – zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering die huurder op verhuurder heeft of meent te hebben – geschieden door overschrijving op bankrekeningnummer NL …………………..  ten name van Easy Self Storage B.V. o.v.v. de periode waarop de huurbetaling betrekking heeft.

 

Toegang tot het gehuurde, openingstijden, weigering toegang, inspectie

5.1     Na de ondertekening van de huurovereenkomst ontvangt huurder van verhuurder per telefoon de toegangscode(s) voor het pand en voor de opslagunit(s).

5.2     Het pand en daarmee de opslagunit(s) zijn dagelijks en zeven dagen per week toegankelijk tijdens de openingstijden van 06.00 uur tot 23.00 uur. Buiten deze openingstijden is het gehuurde/de opslagunit(s) niet toegankelijk. Het staat verhuurder vrij om van de openingstijden af te wijken en/of deze aan te passen. Een aanpassing van openingstijden zal nimmer tot aanpassing van de overeengekomen huurprijs leiden.

5.3     Verhuurder is gerechtigd om de toegang tot het gehuurde te (blijven) weigeren en/of om medewerking aan de afgifte van opgeslagen zaken te (blijven) weigeren indien en zolang de huurder niet of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.4     Verhuurder is bevoegd het gehuurde te allen tijde te inspecteren.

 

Opslag voor risico huurder, onderhoud, aansprakelijkheid en verzekering

6.1     De opslag van zaken in het gehuurde geschiedt geheel voor eigen risico van huurder.

6.2     Verhuurder zal het gehuurde in goede staat van onderhoud houden voor zover die verplichting op grond van wettelijke bepalingen op verhuurder rust. Huurder is verplicht om eventuele onderhoudsgebreken direct en schriftelijk aan verhuurder te melden.

6.3     Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de verhuurder, aanvaardt verhuurder geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de persoon van huurder en/of aan de in het gehuurde door huurder opgeslagen zaken, waaronder schade als gevolg van waterschade, overstroming, diefstal, molest, kortsluiting, brand, lekkage, storm, blikseminslag, vorst of enige andere weersgesteldheid. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de verhuurder, aanvaardt verhuurder voorts geen enkele aansprakelijkheid voor door huurder toegebrachte schade aan (eigendommen van) derden die in het gehuurde aanwezig zijn en huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van die derden tot vergoeding van deze schade.

6.4     Indien en voor zover deze uitsluiting van aansprakelijkheid in 6.3 in rechte geen stand houdt, is de aansprakelijkheid van de verhuurder in elk geval beperkt tot een bedrag gelijk aan maximaal drie maal de maandhuur.

6.5     Huurder is zelf verplicht de in het gehuurde opgeslagen zaken adequaat en voor eigen rekening te verzekeren voor diefstal, molest, brand-, vorst- en waterschade.

 


6.6     Huurder is aansprakelijk voor alle schade die hij aanbrengt aan het pand, het gehuurde, eigendommen van verhuurder en/of van derden. In het geval dat schade wordt geconstateerd in of aan het gehuurde wordt deze schade vermoed te zijn veroorzaakt door huurder, zulks behoudens tegenbewijs. Verhuurder heeft het recht deze schade te (laten) repareren voor rekening van huurder. Huurder dient de kosten die ter zake van de reparatie zijn gemaakt binnen tien dagen na opgave door verhuurder zonder enige korting of compensatie te voldoen.

 

Einde huurovereenkomst

7.1     Bij het einde van de huurovereenkomst is de huurder verplicht het gehuurde geheel ontruimd, schadevrij, vrij van gebruik en gebruiksrechten, bezemschoon en behoorlijk schoongemaakt op te leveren.

7.2     Alle zaken die na het einde van de overeenkomst door huurder zijn achtergelaten, zullen door verhuurder binnen 48 uur op kosten van huurder worden verwijderd.

 

Verzuim

8.1     Huurder is in verzuim door het enkele verloop van een bepaalde termijn.

 

Algemene voorwaarden

9.1     Op deze huurovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van verhuurder van toepassing. Huurder verklaart door ondertekening van deze Algemene Voorwaarden een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en akkoord te gaan met de inhoud daarvan.

 

Waarborgsom

10.1   Tot zekerheid voor de juiste en tijdige nakoming van de verplichtingen van de huurder uit hoofde van deze overeenkomst, betaalt huurder bij de ondertekening van deze overeenkomst aan verhuurder een waarborgsom gelijk aan één (1) keer de maandhuur (inclusief BTW).

10.2   Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

 

Pandrecht

11.1   Ter uitvoering van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, vestigt huurder hierbij, tot zekerheid van betaling van al hetgeen verhuurder van huurder te vorderen heeft of te vorderen zal hebben, ten behoeve van verhuurder een pandrecht op alle in het gehuurde/de opslagunit(s) aanwezige roerende zaken. Verhuurder aanvaardt dit pandrecht.

11.2   Huurder verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat hij tot het verpanden van de zaken bevoegd is en dat op deze zaken geen beslag of beperkte rechten rusten.

 

 

 

Cameratoezicht

12.1   Huurder realiseert zich – en stemt ermee in – dat het pand, het bedrijfsterrein en het gehuurde/de opslagunits voorzien zijn van cameratoezicht. Dit cameratoezicht is noodzakelijk ter bescherming van de eigendommen van verhuurder, huurder en van andere huurders. Verhuurder zal zich ervoor inspannen dat de privacy zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.

 

Toepasselijk recht en geschillen

13.1   Op deze huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2   Ten aanzien van eventuele uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is uitsluitend de rechtbank Limburg, locatie Roermond bevoegd.

 

Bijzondere bepalingen

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud

 

        plaats: ……………                                          plaats: ……………

 

        datum: ……………                                          datum: ……………

 

 

 

        verhuurder:                                               huurder:

        namens deze:

 

 

 

        ……………                                                    ……………

           Baer van Vegchel 

        Bijlage: Algemene Voorwaarden